Zápis 2021/2022

Vážení rodiče, milé děti. Zápis k předškolnímu vzdělávání pro příští školní rok 2021/2022 proběhne 4. 5. 2021 od 6:00 do 16:30 hod. Pravděpodobně ho nebude možné ani letos za osobní účasti dětí a jejich zákonných zástupců. Počet volných míst je 20 (počet je pouze předběžný, v průběhu správního řízení nebo po jeho ukončení se ještě může změnit, a to v závislosti na počtu odkladů).

 Formuláře "Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání" a  "Vyjádření lékaře - doklad o očkování" (není povinný pro děti s povinným předškolním vzděláváním)  si budete moci od 12. 4. 2021 elektronicky vyplnit a vytisknout na Portálu předškolního vzdělávání statutárního města Ostravy (bližší informace v samostatném příspěvku níže) nebo vyzvednout v telefonicky domluveném čase přímo v mateřské škole. Telefonní kontakt pro dohodnutí termínu předání vytištěných formulářů osobně je 602 170 715, od 12.4.2021 pouze v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hod. Termín bude následně potvrzen SMS.

Žádáme všechny o dodržení rezervovaného času z důvodu dodržení hygienických opatření vedoucích k ochraně zdraví nás všech.  

Dalším dokumentem nezbytným k zápisu je kopie rodného listu dítěte a v případě cizinců doklad o přechodném pobytu.

Dokumenty lze v den  zápisu:

 • předat osobně v mateřské škole na základě objednání na tel. čísle 602 170 715, od 12.4.2021 pouze v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hod.  Termín bude následně potvrzen SMS.
 • vhodit do schránky v mateřské škole u vchodu do MŠ (sekretariát - ne do schránky na brance!!!!) 
 • zaslat emailem s elektronickým podpisem
 • datovou schránkou
 • prostřednictvím pošty. 


Zápis pro školní rok 2020/2021 bude probíhat 5. 5.  - 7. 5. 2020 od 6:00 do 16:30 hod., v běžné otvírací době MŠ.  


Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Průběh zápisu: Zápis bude podle doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy probíhat bez přítomnosti dětí i bez přítomnosti zákonných zástupců. Bude vícedenní, den nebo hodina podání nemá vliv na pořadí při rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Zákonní zástupci při zápisu odevzdávají:

 • Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání včetně potvrzení lékaře.
 • Pokud potvrzení lékaře chybí, je nutné dodat Čestné prohlášení (formulář je na internetových stránkách MŠ v záložce Zápis do MŠ) a úplnou kopii očkovacího průkazu dítěte.
 • Kopii rodného listu dítěte.

Možnosti doručení žádosti jedním z následujících způsobů:

 • do datové schránky mateřské školy (ID datové schránky MŠ: pt5kwfd)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!)
 • poštou (rozhodné datum, je datum podání na razítku pošty)
 • osobním podáním do poštovní schránky, umístěné u vchodu (do ředitelny, na sekretariát), v zalepené obálce

Pokud by bylo podání učiněno pomocí e-mailu bez uznávaného elektronického podpisu, je povinností zákonného zástupce dodat do 5 dnů také originály dokumentů, a to výše uvedenými způsoby.

Ředitelka mateřské školy porovná kopii očkovacího průkazu dítěte s očkovacím kalendářem dle zákona a porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře dle zákona, musí zákonný zástupce před zápisem kontaktovat na dálku svého dětského praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Pokud tak zákonný zástupce neučiní, nemůže být dítě přijato k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je možno si stáhnout z internetových stránek mateřské školy www.msnajizdarne.cz v záložce Zápis do MŠ. V tištěné podobě je možné žádost vyzvednout v ředitelně, a to po telefonické domluvě na čísle 725 474 939.

V dny zápisu, bude jednotlivým žádostem přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě uvedeno. Toto přidělené registrační číslo bude zákonnému zástupci následně zasláno na uvedené kontaktní údaje v žádosti. O přijetí rozhoduje ředitelka mateřské školy ve správním řízení v souladu s platnými právními předpisy.

                 Povinné předškolní vzdělávání:  

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte, tj. od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku až do nástupu do základní školy.

                  Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání:

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, se oznamuje zveřejněním formou seznamu s přidělenými registračními čísly do 30 dnů od zahájení správního řízení, tedy od podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Seznam se uveřejňuje na internetových stránkách mateřské školy a na vchodových dveřích budovou mateřské školy. Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy nebude v písemné podobě doručováno.

                  Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání:

Rozhodnutí, kterým se nevyhovuje Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, vydává ředitelka mateřské školy v písemné podobě do 30 dnů od zahájení správního řízení, tedy od podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

                 Nahlédnutí do spisu:

Zákonní zástupci účastníka řízení ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání mají právo k nahlédnutí a vyjádření se k podkladům spisu, taktéž si činit výpisky, pořídit kopii spisu nebo jeho částí (dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění) dne 13. 5. 2020 v době od 8:00 do 16:00 hodin.

Předpokládaný počet dětí, které by mohly být přijaty k předškolnímu vzdělávání je v den vydání této informace 20 dětí, tento počet je pouze předběžný a v průběhu správního řízení nebo po jeho ukončení se ještě může změnit. V případě uvolnění kapacity mateřské školy je možné přijímat děti k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

V Ostravě dne 9. 4. 2020

Mgr. Blanka Gelnarová, v.r.

ředitelka


Děti lze do MŠ přihlásit celoročně, pokud je v mateřské škole volné místo. 

Informaci o volných mistech v MŠ naleznate na 

https://moap.ostrava.cz/cs/informacni-rozcestnik/skolstvi/aktualni-informace/volna-mista-po-zapisech-do-materskych-skol

Kritéria pro přijímání dětí